Tổng hợp lỗi gặp phải với WordPress

Note một số lỗi nhỏ với site chính sử dụng:

  • CMS: WordPress
  • Plugin chính: Woocommerce, Rankmath Pro, Wp-Rocket Pro
  • Theme: Flatsome

Lỗi danh mục bị 404 hàng loạt

Danh mục tự nhiên bị lỗi hàng loạt, click vào sẽ ra lỗi 404 hoặc chuyển hướng đến trang sản phẩm ngẫu nhiên nào đó.

  • Nguyên nhân: Chưa biết!
  • Khắc phục: Vào cài đặt > Đường dẫn tĩnh > Lưu thay đổi (Không cần thay đổi gì, bấm lưu lại thôi)

Viết một bình luận