Backup & Restore các thiết lập Workspace 3Ds Max 2023

File-ENU-3dsmax

3Dsmax là một phần mềm diễn họa 3D nâng cao với rất nhiều tùy chọn trong giao diện Workspace, vì vậy phần mềm này cho phép người dùng lưu lại Workspace và khôi phục (restore) khi cần. Một số trường hợp cần dùng: Cài lại phần mềm Cài lại window Khi dùng 2 máy (1 … Đọc tiếp