Snap Working Pivot Tools (3Dsmax 2023)

Snap Working Pivot Tools là bộ công cụ thao tác lựa chọn điểm xoay, hướng xoay cho đối tượng trong 3Dsmax. Dưới đây là note nhanh cho bộ công cụ Snap Working Pivot Tools và các tính năng liên quan trong Workplace.

  • Place Working Pivot: Lựa chọn pivot dựa trên các bề mặt, cạnh, điểm… của vật thể (sau đây sẽ được gọi chung là picker): Thao tác nhanh: Chọn pivot và kéo thả để chỉnh hướng trục X,Y. Lưu ý: Trục Z được xác định khi chọn Pivot (Vector pháp tuyến)
  • Select Pivot: Tạo pivot và hệ trục chung cho các picker. Thao tác nhanh: Chọn các picker sau đó kích chọn vào Select Pivot
  • Align Working Pivot: Chỉnh trục X,Y (Z cố định) trong hệ trục của Picker.
  • Reset Working Pivot: Đặt lại hệ trục
  • Align Pivot to Working Pivot: Chọn hệ trục Working làm hệ trục chính.
  • Place Pivot Bounding Box: Thao tác chỉnh hệ trục với Bounding Box (hộp bao của vật thể được bật/tắt bằng Shift + J)
  • Create Grid From Working Pivot: Tạo 1 lưới khởi thủy lên hệ trục Working để thao tác trên lưới đó.
  • Create Point From Working Pivot: Tạo 1 điểm neo ở gốc hệ trục Working.

Lưu ý: Trong quá trình thao tác, hộp thoại Reference Cordinate System ở tùy chọn “Working”

Viết một bình luận